Hem Produkter Varför värmepump? Övriga tjänster Länkar Intresseanmälan Kontakt

Borrning av energibrunn

Comacchio MC 450

1. Planering av utförande

En korrekt planering för Energibrunnsborrning görs i nära samråd med Borrföretaget.
 
2. Energiborrning

Allmänt.
En bergborrad energibrunn utnyttjar som namnet beskriver berggrunden som värmeledare. I de flesta fall används idag sänkhammarutrustning som drivs av tryckluft, metoden är en kombination av rotation och slag. Vid anläggning av en bergborrad brunn utförs borrningen i 2 steg vilka redogörs för nedan.

Steg 1 är borrning genom jordlagren ner till fast berg den vanligaste metoden för denna borrning kallas odexmetoden. Vid odexmetoden drivs stålfoderrören ner samtidigt som borrning sker. Foderrören skall neddrivas minst 2 m i fast berg för att försäkra sig om att de ytligaste liggande sprickorna i berget passeras, därefter gjuts foderrören fast i berget vanligtvis med hjälp av cement. Gjutningen utförs för att täta mellan foderröret och berget, tätningen förhindrar ytligt liggande grundvatten samt jord och bergmaterial från att tränga in i borrhålet. Vid små jorddjup är det extra viktigt att borra ner foderrören djupt i berg då risken för förorening i allmänhet ökar med minskat jorddjup. Vidare anläggs ofta energibrunnar i tätbebyggda områden där föroreningsrisken av det ytliga grundvattnet generellt sätt är större.

Steg 2 är borrning genom berggrunden tills dimensionerat djup uppnåtts.

2.1. Borrutrustning

Vid borrning av energibrunn består utrustningen vanligtvis av två komponenter borraggregat och kompressor. För att minska risken för och av eventuella läckage har följande krav på utrustning fastställts.  Kompressorn skall vara besiktigad efter yrkesinspektionens krav. 
Borraggregat och tryckluftslangar skall vara anpassade efter kompressorns maximala arbetstryck. 
Biologiskt nedbrytbara och giftfria luftverktygsoljor skall användas. 

2.2. Brunnens läge

Utöver vad som beskrivs under kap 1 planering av utförande skall energibrunnen anläggas om möjligt minst 3 m från husvägg.

2.3. Brunnens utformning

Nedanstående material- samt åtgärdskrav för brunnens utformning har två huvudsyften:

Förhindra att förorenat ytvatten / ytligt liggande grundvatten tränger ner i energibrunnen och berggrundvattnet. 
Förhindra att jord och uppsprucket berg rasar in i borrhålet och omöjliggör nedförsel av kollektorslang. Utformningen av energibrunn illustreras även i fig. nedan. 

Materialkrav stålfoderrör:
Nedan anges rekommenderade dimensioner för stålfoderrör. Rekommenderad godstjocklek medger en livslängd av 96 år under normala förhållanden.

139.7 mm x >= 5.6 mm*
168.3 mm x >= 5.6 mm*
193.7 mm x >= 5.4 mm*

Minsta krav för stålfoderrör godstjocklek = 5.0 mm*.

* För samtliga dimensioner gäller stålkvalitet och toleranser enligt DIN 1626 eller          motsvarande

Utformningskrav för borrning i jordlager med foderrör:

Foderrör skall neddrivas minst 2 m i fast berg, dock minst 6 m från markytan. 
Svetsskarvar mellan foderrör skall vara täta och hållfasta mot arbetstryck 
Tätning mellan foderrör och berg skall genomföras och vara tät. Rekommenderad tätningsmetod, cementering.

Fig. 1 Godkänt utförande av energibrunn (Copyright © 2006 SVEP)


Borrning i urberg

Kontinuerlig provtagning av kloridhalt alt konduktivitet vid borrning skall alltid genomföras. Förhöjda kloridhalter i energibrunn kan medföra saltvattenpåverkan i närliggande vattenbrunnar. Har förhöjd kloridhalt (> 100 mg/l) konstaterats skall kloridhalt och nivå för saltvattnets inträngande noteras på brunnsprotokoll.

Borrning i sedimentär berggrund

För sedimentär berggrund är föroreningsrisken mer komplex. I vissa områden är ytligt liggande grundvattenmagasin förorenade varvid tätning kan behövas till större djup. Att införa en generell regel är dock ej tillämplig då förutsättningarna


3. Kollektorsättning

Nedanstående material- och installationskrav ställs för att minimera risken för läckage av köldbärarvätska och för tryckfall i kollektorsystemet

Materialkrav

Borrhålskollektor:
Helsvetsad plaströrskollektor (PEM 40 PN 6.3) enligt SS 3362 eller motsvarande med fabrikstillverkad returböj.

Kollektor i mark:
Helsvetsad plaströrskollektor (PEM 40 PN 10) enligt SS 3362 eller motsvarande.

Borrhålslock:
Locket skall vara fast förankrat i foderrör för att förhindra upptryckning av kollektor vid eventuell isbildning på slang. Locket skall även vara tätslutande både för att förhindra ytvatten och/eller jord tränger in i brunnen vid risk för artesiskt av och sluta tätt mot upptryckande (artesiskt) vatten.

Installationsanvisning

  • Kollektorslang skall inspekteras efter eventuella transportskador och/eller provtryckas innan nedsänkning i borrhål. 
  • Svetsning av plaströrskopplingar skall genomföras med godkänt material och svetsutrustning invändig stödhylsa vid mekaniska kopplingar. 
  • Rörgrav skall fyllas med lämpligt material som ej kan skada slangen. '
  • Kollektorslang i mark skall isoleras med markbeständigt material genom husvägg och vidare 0,5 m utanför husvägg.
  • Provtryckning skall genomföras efter installation, bör ske i samband med provkörning av värmepump.
  • Energibrunnens läge på fastigheten skall anges med bricka på husgrund eller annan väl synlig plats. Energibrunnens läge skall anges med noggrannheten ± 0,1 m. 
     

4. Uppgiftsskyldighet

Det råder idag uppgiftsskyldighet enligt lag för anläggning av vattenbrunnar (SFS 1975 : 424) och energibrunnar (SFS 1985 : 245) i Sverige. Detta innebär att kopia av brunnsprotokoll skall insändas till brunnsarkivet, SGU. Om brunnsuppgift ej insänds till brunnsarkivet, SGU kommer brunnen ej att vara godkänd enligt ovanstående normer.

 Svensk Totalentrepenad är medlemmar i SVEP:

 

Produced by Atrox Webbyrå, Copyright © 2006 STAB